Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej przemysl.piap.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-16

 

Data ostatniej gruntownej aktualizacji: 2021-04-16

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności i wyłączenia są wymienione poniżej.

 

Treści niedostępne:

 

  1. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne – niektóre nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie.
  2. Filmy wyświetlane na stronie nie mają możliwości ich zatrzymania.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-05-05. Deklarację przygotowano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Piotr Ryszawa (adres poczty elektronicznej: piotr.ryszawa@piap.lukasiewicz.gov.pl).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz zgłaszać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji poprzez alternatywny sposób dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 

  1. imię i nazwisko,
  2. wskazanie, o jaki element strony internetowej chodzi,
  3. dane kontaktowe (adres e-mail lub adres do korespondencji) i preferowany sposób kontaktu.

Instytut deklaruje zrealizowanie żądania w ciągu 7 dni od dnia jego zgłoszenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, Instytut niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o możliwym terminie jego realizacji. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Instytut może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy Instytut odmówi spełnienia żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W swojej przeglądarce internetowej, możesz zmienić obsługę plików cookies, aż do całkowitego ich zablokowania. Dzięki temu zwiększysz poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, jednak musisz liczyć się z tym, że zablokujesz niektóre funkcje, z których do tej pory korzystasz, np. logowanie się na konto pocztowe.

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa.
Łukasiewicz – PIAP posiada kilkanaście budynków, w których zlokalizowane są zarówno laboratoria, warsztaty produkcji doświadczalnej i małoseryjnej, jak i pomieszczenia biurowe. Budynki położone są na powierzchni około 7 ha.

 

Z punktu widzenia dostępności architektonicznej najważniejszy jest kompleks główny biurowo-laboratoryjny, w którym mieści się Dyrekcja oraz kierownictwo większości komórek organizacyjnych. Wejście do tego kompleksu jest na poziomie chodnika, co zapewnia swobodny dostęp osobom niepełnosprawnym. Wejście główne zabezpieczone bramką z kontrolą dostępu ma osobne wydzielone przejście dla osób poruszających się na wózku. Bezpośrednio przed wejściem do budynku znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Wyjścia z kompleksu głównego na teren wewnętrzny są na poziomie chodnika.

 

Budynki produkcyjne (warsztaty) mają kilka wejść. Dostęp dla osób poruszających się na wózku możliwy jest w asyście pracowników znających topologię budynków.

 

Łukasiewicz – PIAP posiada również komórkę zamiejscową w Toruniu, ul Batorego 107. Obiekt w Toruniu nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na brak windy i podjazdów. Do obiektu można wejść z psem asystującym.

 

Kompleks główny w Warszawie ma szerokie korytarze zapewniające swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Budynki Łukasiewicz – PIAP są wyposażone w windy towarowo-osobowe. Dostęp osób niepełnosprawnych na poszczególne kondygnacje możliwy jest w asyście osoby z uprawnieniami do obsługi windy.

 

W kompleksie głównym, w Centrum Konferencyjnym na parterze, zlokalizowana jest toaleta dla osób poruszających się na wózku.

 

W Łukasiewicz – PIAP nie ma systemu dźwiękowego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak pętli indukcyjnych, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

 

W budynkach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 

Na teren Łukasiewicz – PIAP, jak również do budynków, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.